O Instytucie

1. O nas

Instytut Innowacyjnej Edukacji tworzą specjaliści - praktycy, którzy od wielu lat działają z sukcesem na rzecz unowocześniania polskiej oświaty.
Naszą misją jest 

 1. Aktywna działalność na rzecz społeczeństwa w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych w procesie edukacji całożyciowej.
 2. Prowadzenie badań naukowych w zakresie pedagogiki medialnej
  i nowoczesnej dydaktyki. Upowszechnianie wyników badań. Działalność publikacyjna.
 3. Realizacja programów i projektów promujących nowoczesna edukację krajowych i międzynarodowych.
 4. Propagowanie wiedzy na temat innowacyjnej edukacji
  w kontekście najnowszych osiągnięć naukowych. Popularyzacja idei poprzez organizację konferencji i seminariów.
 5. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa.
 6. Tworzenie sieci współpracy instytucji oświatowych podejmujących aktywną działalność na rzecz rozwoju kompetencji oczekiwanych w cyfrowym świecie.  
 7. Certyfikacja kompetencji komputerowych  (ECDL).
 8. Działalność dydaktyczna w zakresie realizacji studiów podyplomowych
  i szkoleń.
Naszym kluczowym zadaniem jest profesjonalne wsparcie dla wszystkich osób i instytucji zainteresowanych podnoszeniem jakości funkcjonowania polskiej szkoły. Misją Instytutu Innowacyjnej Edukacji jest wspieranie środowisk oświatowych w zakresie realizacji zadań na rzecz rozwoju kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w zinformatyzowanej rzeczywistości. 

Celem naszego działania jest promowanie rozwiązań w zakresie nowoczesnych, aktywnych form, metod i technik edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu zainteresowań uczeniem się i kreatywności uczniów oraz kształtowaniu właściwych postaw wobec niebezpieczeństw i zagrożeń cyfrowego świata.

Zapraszamy do współpracy.