Drukuj książkęDrukuj książkę

O Instytucie

Strona: Instytut Innowacyjnej Edukacji
Kurs: strona główna
Książka: O Instytucie
Wydrukowane przez użytkownika: Gość
Data: Thursday, 6 August 2020, 12:42 PM

1. O nas

Instytut Innowacyjnej Edukacji tworzą specjaliści - praktycy, którzy od wielu lat działają z sukcesem na rzecz unowocześniania polskiej oświaty.
Naszą misją jest 

 1. Aktywna działalność na rzecz społeczeństwa w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych w procesie edukacji całożyciowej.
 2. Prowadzenie badań naukowych w zakresie pedagogiki medialnej
  i nowoczesnej dydaktyki. Upowszechnianie wyników badań. Działalność publikacyjna.
 3. Realizacja programów i projektów promujących nowoczesna edukację krajowych i międzynarodowych.
 4. Propagowanie wiedzy na temat innowacyjnej edukacji
  w kontekście najnowszych osiągnięć naukowych. Popularyzacja idei poprzez organizację konferencji i seminariów.
 5. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa.
 6. Tworzenie sieci współpracy instytucji oświatowych podejmujących aktywną działalność na rzecz rozwoju kompetencji oczekiwanych w cyfrowym świecie.  
 7. Certyfikacja kompetencji komputerowych  (ECDL).
 8. Działalność dydaktyczna w zakresie realizacji studiów podyplomowych
  i szkoleń.
Naszym kluczowym zadaniem jest profesjonalne wsparcie dla wszystkich osób i instytucji zainteresowanych podnoszeniem jakości funkcjonowania polskiej szkoły. Misją Instytutu Innowacyjnej Edukacji jest wspieranie środowisk oświatowych w zakresie realizacji zadań na rzecz rozwoju kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w zinformatyzowanej rzeczywistości. 

Celem naszego działania jest promowanie rozwiązań w zakresie nowoczesnych, aktywnych form, metod i technik edukacyjnych sprzyjających rozwijaniu zainteresowań uczeniem się i kreatywności uczniów oraz kształtowaniu właściwych postaw wobec niebezpieczeństw i zagrożeń cyfrowego świata.

Zapraszamy do współpracy.


2. Seminaria

Jednym z najważniejszych zadań realizowanych na rzecz środowiska przez Instytut Innowacyjnej Edukacji jest organizacja seminariów i konferencji, których tematyka dotyczy najważniejszych problemów, z którymi musi zmierzyć się współczesna oświata. 
Spotkania te służą nie tylko prezentacji najnowszej wiedzy z zakresu nowoczesnych metod i form kształcenia, ale przede wszystkim stanowią forum wymiany myśli i doświadczeń na tematy nurtujące nauczycieli. 
Stanowią również miejsce spotkań ze specjalistami, badaczami i praktykami, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą.
Zapraszamy do uczestnictwa w  Seminariach Twórczych Nauczycieli oraz Seminariach Praktyków eLearningu.2.1. Seminaria Twórczych Nauczycieli

Żyjemy w czasach dynamicznych zmian cywilizacyjnych, które w kluczowy sposób wpływają na kształt współczesnej edukacji. 
Zapraszamy Państwa do wspólnego poszukiwania rozwiązań i otwartej dyskusji na temat najistotniejszych problemów, z którymi musi mierzyć się współczesna oświata. 
Wypracowane konkluzje stanowić będą podstawę do realizacji wdrożeń mających na celu unowocześniania polskiej oświaty oraz opracowania rekomendacji dla instytucji podejmujących decyzje systemowe.
Zapraszamy do współpracy.

2.2. Seminaria Praktyków eLearningu

eLearning to forma kształcenia, która w ostatnich latach zdobywa coraz większą liczbę zwolenników. Na tę sytuację wpływa elastyczność czasu i miejsca przeznaczonego na kształcenie. 
Do uczestnictwa w seminariach zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia elearningowe oraz osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tą formą kształcenia.
Na seminarium będziemy omawiać aktualne wyzwania, jakie stawia nam w obszarze elearningu współczesna dydaktyka. 
Serdecznie zapraszamy.

3. Sieć Szkół Partnerskich

Sieć Szkół Partnerskich to jedna z najważniejszych inicjatyw realizowanych przez Instytut Innowacyjnej Edukacji. 
Zachęcamy do współpracy wszystkie instytucje oświatowe zainteresowane nowoczesną edukacją. 
Zaletą członkostwa w sieci szkół partnerskich jest możliwość uczestniczenia na preferencyjnych zasadach w organizowanych przez Uczelnię inicjatywach.
Zapraszamy  

4. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL
Umiejętności komputerowe stanowią współcześnie podstawową kompetencję, która pozwala na sprawne funkcjonowanie w cyfrowym świecie nie tylko na rynku pracy, ale również w codziennych działaniach.

Osoby oraz instytucje zainteresowane szkoleniami i uzyskaniem certyfikatu prosimy o kontakt:

dr Danuta Morańska 
mail: danuta.moranska@humanitas.edu.pl
Szczegółowe informacje na temat certyfikatów można uzyskać pod adresem: http://ecdl.pl/
Nasze działania wspiera Polskie Towarzystwo Informatyczne.

5. Projekty

Wyższa Szkoła Humanitas to wiodący ośrodek akademicki realizujący  szereg projektów, skierowanych do środowiska oświatowego. Ich realizacja ma na celu rozwój kompetencji dzieci i młodzieży, których posiadanie zdecyduje o ich przyszłości. 
Szczegółowe informacje o projektach można znaleźć  klikając na link znajdujący się poniżej.
Nasze projekty

6. Baza wiedzy

dr Danuta Morańska

Edukacja w czasach pandemii
Ocenianie kształtujące w kształceniu zdalnym

1. Kilka słów wstępu...

Edukacja zdalna w przedszkolach i szkołach stała się faktem. W ciągu niezwykle krótkiego czasu trzeba było dokonać rzeczy niezwykłej i zmienić całkowicie sposób realizacji zadań edukacyjnych. Nie będąc do tego zupełnie przygotowani dyrektorzy wraz z gronem pedagogicznym wykonało i dalej wykonuje zadanie, które jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się zupełnie niemożliwe. We wszystkich placówkach oświatowych wypracowano rozwiązania, które umożliwiły uczniom kontynuację nauki. Niezwykle krótki czas wdrożenia i brak doświadczenia spowodowały, że nie wszystkie rozwiązania okazały się efektywne. Ciągle jest wiele do zrobienia, tym bardziej, że nie trudno przewidzieć co będzie działo się we wrześniu i czy wrócimy do szkół i przedszkoli. Zastanówmy się zatem, jak doskonalić edukację zdalną, by zapewnić wszystkich uczestnikom procesu kształcenia (dyrektorom, nauczycielom, uczniom i ich rodzicom)  komfort, jednocześnie dbając o wysokie efekty kształcenia. 

2. Badania

Na początku odnieśmy się do wyników badań, którym w kwietniu poddano nauczycieli i uczniów. 

Nauczyciele

 W kwietniu br. Centrum  Cyfrowe przeprowadziło badania na próbie ok. 1000 nauczycieli szkół podstawowych (klasy 1-8). Na podstawie uzyskanych określono najczęstsze problemy, z którymi spotykają się nauczyciele kształcący zdalnie (https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/badanie-nauczycieli-qa/):

 • braki sprzętowe nauczycieli,
 • braki sprzętowe uczniów,
 • problemy z łączem internetowym,
 • problemy w kontaktach z rodzicami,
 • kontakt pomiędzy dyrekcją a pracownikami placówki oświatowej, zrozumienie sytuacji i współpraca,
 • problem z organizacją przestrzeni i czasu w domu,
 • niski poziom kompetencji cyfrowych nauczycieli - brak znajomości narzędzi i metodyki pracy zdalnej,
 • niski poziom kompetencji cyfrowych uczniów i rodziców,
 • czasochłonność całego procesu,
 • problemy nauczania zdalnego dzieci z orzeczeniami,
 • problemy psychologiczne nauczycieli i uczniów,
 • częste skupianie się nauczycieli na realizacji podstawy programowej bez głębszej refleksji na temat komfortu pracy uczniów (niska empatia),
 • dowolny nieskoordynowany wybór przez poszczególnych nauczycieli sposobów realizacji procesu kształcenia zdalnego (dobór narzędzi i metody realizacji zajęć, nie zawsze występująca korelacja pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie).

Pomimo licznych trudności wielu nauczycieli widzi korzyści edukacji zdalnej. Zauważają, że dokładne poznanie  takiej formuły organizacji procesu kształcenia pozwoli w przyszłości na pracę z nieobecnymi uczniami oraz uczniami wymagającymi indywidualnych konsultacji czy indywidualnego toku nauczania. Edukacja zdalna i potrzeba współdzielenia się wiedzą poprawiła relacje wśród grona pedagogicznego. Nauczyciele dostrzegają sens w uczeniu się narzędzi elearningowych i dalszym podnoszeniu swoich kompetencji w tym zakresie.

Uczniowie

w  kwietniu br. przeprowadzonej wśród ok. 600 uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) i szkół ponadpodstawowych badania na temat zalet i wad  edukacji zdalnej (https://gorzenska.com/2020/05/12/edukacja-zdalna-w-czasie-pandemii-doswiadczenia-uczniow/).

Celem było zebranie informacji od uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych na temat zalet i wad edukacji na odległość.

Uczniowie dostrzegli szereg zalet zajęć zdalnych, wśród których znalazły się następujące:

 • możliwość pracy asynchronicznej  (elastyczność czasu nauki) – 45,7%
 • możliwość kontaktu online z klasą i nauczycielem – 13,8%
 • samodzielne zarządzanie procesem uczenia się – 10,2%
 • realizacja projektów  – 7%

Natomiast największe problemy powoduje:

 • zbyt duża liczba prac i zadań do realizacji – 64,2%,
 • brak bezpośredniego kontaktu z z koleżankami i kolegami – 42%,
 • problemy z koncentracją na zadaniach szkolnych – 37%,
 • planowanie czasu i czynności związanych z uczeniem się poszczególnych przedmiotów – 26,5%,
 • ustalenie priorytetów w uczeniu się – 24,1%,
 • brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielem – 20,3%,
 • kłopot z samoocena uzyskanych efektów uczenia się  – 16,7%,
 • brak dostępu do wartościowych źródeł – 14,7%,
 • brak odpowiednich warunków do nauki – 14,2%,
 • problemy z dostępem do Internetu – 8,2%.
3. Jak poradzić sobie z problemami i poprawić efektywność kształcenia zdalnego

Przedstawione wyniki badań wskazują na kilka ważnych kwestii, które warto poddać analizie dbając o jakość kształcenia zdalnego.

Pierwsza z nich to organizacja zajęć zdalnych:

 • dobrym rozwiązaniem jest powołanie w placówce oświatowej lidera zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu e-learningowego,

 • warto przyjąć w placówce jedno rozwiązanie techniczne (wybór platformy i kluczowego oprogramowania oraz ustalić podstawę założenia metodyczne dotyczące organizacji zajęć zdalnych),

 • systematycznie badać efektywność realizowanego procesu i poziom zadowolenia uczestników procesu, w razie potrzeby dokonywać modyfikacji działań,

 • uzupełniać luki kompetencyjne nauczycieli, udzielać nauczycielom wsparcia technicznego i tworzyć możliwości doskonalenia umiejętności cyfrowych i metodycznych,

 • zadbać o wymianę doświadczeń i dobrych praktyk,

 • ustalić tygodniowy plan pracy dla poszczególnych klas, przekazać go uczniom by w ten sposób ułatwić planowanie nauki w domu,

 • organizować współpracę nauczycieli uczących w tej samej klasie, dzięki czemu uczniowie otrzymają bardziej zrównoważoną liczbę prac do wykonania (odpowiedzialny wychowawca),

 • rozwiązywać bieżące problemy, zapewnić wsparcie psychologa, pedagoga szkolnego,

 • realizację zajęć potraktować jak projekt planując poszczególne elementy działań, dokonywać ewaluacji i wspierać nauczycieli i uczniów,

 • zadbać o higienę cyfrową nauczycieli , rodziców i uczniów,

 • zadbać o uczniów uczniów wykluczonych i z SPE.

Kolejne kwestie mają związek z budowaniem klimatu wzajemnej współpracy i zastosowanymi przez nauczycieli rozwiązaniami metodycznymi

Budowanie relacji pomiędzy uczestnikami procesu kształcenia

 • w kształceniu zdalnym bardzo istotna jest dbałość o dobrostan własny, uczniów i ich rodziców,
 • aby uczeń mógł się uczyć istnieje potrzeba budowania pozytywnej atmosfery wsparcia i wzajemnego zrozumienia, pomocy, 
 • warto zadbać o pozytywny klimat współpracy, nową sytuacje traktować jako przygodę, wspólne odkrywanie świata, dbać o budowanie motywacji do nauki,
 • rozmawiać z uczniami o tym czego się uczą i jak się uczą, jakie mają problemy w trakcie nauki i wraz z nimi je rozwiązywać, na forach lub czacie rozmawiać  o problemach ze zrozumieniem treści, pamiętajmy, że wszyscy znajdujemy się w trudnej sytuacji,
 • myślmy pozytywnie a wszystko się uda.

Metodyka i korzystanie  z narzędzi

 • warto przemyśleć i odpowiednio zaprojektować aktywności uczniów (online i analogowe). Korzystanie z internetu to jedna z wielu możliwości, pamiętajmy o analogowych metodach, pamiętajmy jednak, by uczeń uczył się działając i odkrywając, a nie jedynie biernie przyswajając i odtwarzając,
 • stawiać na myślenie refleksyjne, czytanie ze zrozumieniem, ale pamiętajmy również, aby wzbudzać u ucznia zainteresowanie poznawanymi treściami kształcenia,
 • nie eksperymentować ze zbyt wieloma  nowymi rozwiązaniami (chyba, że ma to uzasadnienie, nadmiar szkodzi), doskonalić metody aktualnie wykorzystywane, zaprosić do współpracy uczniów i rozmawiać z nimi na temat najbardziej przyjaznych narzędzi i rozwiązań metodycznych,
 • opracować do lekcji Kartę pracy w formie instrukcji postępowania (np. wykorzystując elementy oceniania kształtującego), aby uczeń wiedział po co, czego i jak będzie się uczyć, na co powinien zwrócić szczególną uwagę, na jakiej podstawie zostanie oceniona jego praca,
 • jasno i jednoznacznie formułować komunikaty, zachować szczególną staranność o jakość przygotowywanych materiałów dydaktycznych,
 • określić jasne zasady komunikowania się z uczniami i rodzicami,
 • być empatycznym, pomyśleć o uczniu, który oprócz naszego przedmiotu realizuje również inne lekcje w formule pracy nauki zdalnej. Oszacujmy czas przeznaczony przez ucznia na naukę. Zadawać mniej i więcej wyjaśniać. Urealnić czas, który uczeń ma przeznaczyć na realizację zadań.
 • świadomie kształtować umiejętność pracy zdalnej uczniów wiedząc, że będzie ona w przyszłości bardzo potrzebna. Róbmy to w sposób przemyślany.

Ocenianie

 • zaproponować uczniom różne formy realizacji zadań i oceniać je na podstawie przesłanych rozwiązań (dopuszczamy prace wykonane nie tylko za pomocą komputera, Internetu i wybranych aplikacji, ale również "analogowo" , których wykonanie uczniowie dokumentują w postaci przesłanych zdjęć lub filmików (zbieramy prace uczniów do ich e-portfolio)

Wszystko dla uczniów -  Sytuacja pandemii, w której się znaleźliśmy pokazuje wyraźnie, że  zawód nauczyciela to przede wszystkim powołanie. Polscy nauczyciele robią wszystko co w ich mocy, aby nie zawieść swoich uczniów.

4. Ocenianie kształtujące w edukacji zdalnej

Niezwykle przydatne z zarządzaniu pracą ucznia może okazać się zastosowanie Oceniania Kształtującego, w którym najważniejsze jest:

 • budowanie atmosfery sprzyjającej uczeniu się,
 • formułowanie celów uczenia się w języku ucznia,
 • ustalenie kryteriów oceny w języku ucznia (NaCoBeZu),
 • realizacja zajęć w sposób angażujący ucznia (metody problemowe),
 • udzielanie uczniowi informacji zwrotnej dotyczącej efektów jego pracy
 • uzyskiwanie od ucznia informacji zwrotnej na temat komfortu jego pracy na zajęciach (Zdania podsumowujące),
 • dbałość o dobre relacje z rodzicami i ich wsparcie dla ucznia,
 • wdrażanie uczniów do świadomego oceniania prac innych (ocena koleżeńska) i samooceny.

Budując strukturę zajęć na strukturze oceniania kształtującego będziemy mogli w sposób planowy i systematyczny projektować zajęcia zdalne dla uczniów zapewniając sobie, uczniom i ich rodzicom komfort pracy. 

Pamiętajmy!

Współczesność nie pozostawia nam wyboru. Trzeba zmieniać i rozwijać swój warsztat poszukując nowych rozwiązań metodycznych i form pracy. Tylko wtedy będziemy mogli sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą przyszłość.

7. Instytucje partnerskie

Strona w realizacji

8. Kontakt

dr Danuta Morańska

Dyrektor Instytutu Innowacyjnej Edukacji

Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu

tel. służbowy: 532 466 765 

e-mail: danuta.moranska@humanitas.edu.pl